Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА НА ШЕЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ шеесет и петата седница на Советот на општина Охрид на ден 30.11.2016 година (среда) со почеток во 10,30 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записниците од 63 и 64 седница

 1. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2017 - 2018 година.
 2. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2017 година.
 3. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2017 година.
 4. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2017 година.
 5. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за заштита на животната средина и природата за 2017 година.
 6. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за одржување на јавна чистота за 2017 година.
 7. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2017 година.
 8. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за спорт и рекреација за 2017 година.
 9. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2017 - 2019 година.
 10. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за детска заштита за 2017 - 2019 година.
 11. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за социјална заштита за 2017 година.
 12. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за културни манифестации и творештво за 2017 година.
 13. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2017 година.
 14. Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за енергетска ефикасност за 2017 година.
 15. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за јавно осветлување   за 2017 - 2019 година.
 16. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2017 - 2019 година.
 17. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма други комунални услуги за 2017 - 2019 година.
 18. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2017 - 2019 година.
 19. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за период 2017 - 2019 година.
 20. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2017 - 2019 година.
 21. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2017 - 2019 година.
 22. Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2017 - 2019 година.
 23. Предлог Одлука за утврдување фискална стратегија и развојни програми на општина Охрид за 2017 година.
 24. Предлог Одлука за усвојување на нацрт буџетот на општина Охрид за 2017 година.
 25. Предлог Одлука за усвојување на оперативната програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Охрид, приградските и селските населби за 2016 - 2017 година.
 26. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за поставување на урбана опрема во општина Охрид за 2017 година.
 27. Предлог Решение за формирање комисија за утврдување на предлогот на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2017 година.
 28. Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување нацрт детален урбанистички план за ГП 1.15 во УЗ 4 дел од УБ 4.1 на Кп.бр.13889/3 КО Охрид 3, општина Охрид, плански период 2013 – 2018.
 29. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за урбана заедница 6, урбан блок 6.2 – дел 2, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.     
 30. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за УЗ 15, дел од УБ 15.5 – опфат 1, КО Охрид 2, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.
 31. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.17/14 КО Рамне.
 32. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.287/1 КО Лескоец.
 33. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.631 и 634 КО Охрид 4.
 34. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.631 КО Охрид 4.
 35. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.837/1 КО Косел.
 36. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1179/1 КО Долно Лакочереј.
 37. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1198 КО Лескоец.
 38. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1246/1 КО Лескоец.
 39. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1258 КО Лескоец.
 40. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1282/1 КО Трпејца.
 41. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1322/2 КО Долно Лакочереј.
 42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1353 КО Лескоец.
 43. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1381/1, 1382/6 и 1382/9 КО Трпејца.
 44. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1398/1 КОПештани.
 45. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1439 КО Лескоец.
 46. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1520/1 КО Трпејца.
 47. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1559 КО Лескоец.
 48. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1560/1 КО Лескоец.
 49. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1734 КО Лескоец.
 50. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1750 КО Лескоец.
 51. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1757 КО Велгошти.
 52. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1767 КО Велгошти.
 53. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1772/2 КО Велгошти.
 54. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1865 КО Лескоец.
 55. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2024 КО Лескоец.
 56. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2025 КО Лескоец.
 57. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2127 КО Лескоец.
 58. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2237 КО Пештани.
 59. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2305 КО Љубаништа.
 60. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.2624/1 КО Велгошти.
 61. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2647 КО Велгошти.
 62. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2884 КО Коњско.
 63. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2963/1, 2963/3 и 2964/2 КО Коњско.
 64. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2983 КО Елшани.
 65. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3068/1 КО Елшани.
 66. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3073 и 3074 КО Коњско.
 67. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3263 КО Коњско.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1411  пати
Објавено на: 24.11.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©