Ohrid - City of UNESCO

Ћинкови

ѕочеток :: ќстанати вести
£ј¬≈Ќ ѕќ¬» «ј ‘»ЌјЌ—»–јМ≈ Ќј ѕ–ќ√–јћ» » ѕ–ќ≈ “» ќƒ £ј¬≈Ќ »Ќ“≈–≈— Ќј ќѕЎ“»Ќј ќ’–»ƒ «ј 2017 √ќƒ»Ќј
Untitled Document

¬рз основа на член 50 став 1 точка 16 од «аконот за локална самоуправа („—л. весник на –.ћ.“ бр. 5/02) и член 34 од —татутот на ќпштина ќхрид (—л. гласник на ќпштина ќхрид бр. 8/07 и 1/08), √радоначалникот на ќпштина ќхрид обЉавува:

£ј¬≈Ќ ѕќ¬» 
«ј ‘»ЌјЌ—»–јМ≈ Ќј ѕ–ќ√–јћ» » ѕ–ќ≈ “» ќƒ £ј¬≈Ќ »Ќ“≈–≈— Ќј ќѕЎ“»Ќј ќ’–»ƒ «ј 2017 √ќƒ»Ќј

јпликациони формулари (word doc)

I. ќѕЎ“» »Ќ‘ќ–ћј÷»»

ќпштина ќхрид заради остваруваЬе на Љавните потреби и Љавниот интерес, на £авниот повик за финансираЬе на програми и проекти од Љавен интерес на ќпштина ќхрид за 2016 година, Эе поддржи програми и проекти на здружениЉа на граГани, поединци и институции кои обезбедуваат стимулираЬе и презентациЉа на вредности и достигнуваЬа од Љавен интерес во различни области: култура, спорт, образование, социЉала, екологиЉа, здравство и млади; традиционални манифестации од локален, регионален, национален и меГународен карактер, различни видови активности на лица со посебни потреби и подобруваЬе на инфраструктурната состоЉба на подрачЉето на ќпштина ќхрид.

II. ѕ–ј¬ќ Ќј ”„≈—“¬ќ Ќј  ќЌ ”–—ќ“

Ќа £авниот повик право на учество имаат правни и физички лица.
- ѕод правни лица се подразбираат установи од областа на култура, спорт, образование, социЉала, екологиЉа, здравство и млади, здружениЉа на граГани, асоциЉации и слично, регистрирани во –епублика ћакедониЉа,
- ѕравните и физичките лица кои имале поддржани проекти од ќпштина ќхрид во претходниот период, треба да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со општина ќхрид.

III. Ќј„»Ќ Ќј јѕЋ»÷»–јМ≈ » –ќ  «ј ѕќƒЌ≈—”¬јМ≈ Ќј ѕ–»£ј¬»“≈

јплицираЬето се врши на стандардизирани обрасци кои се задолжителни за секоЉ апликант и се составен дел на документациЉата од самиот Љавен повик.
ѕриЉавуваЬето на £авниот повик се врши со доставуваЬе на пополнета приЉава. ѕриЉава се презема од веб страната на ќпштина ќхрид (www.ohrid.gov.mk) и се пополнува со впишуваЬе на податоци на означеното место со потпис и печат на овластеното лице. «а секоЉ проект/програма се пополнува одделна приЉава.
ѕрограмите и проектите за кои Эе бидат доделени финансиски средства, треба да се реализираат на териториЉата на ќпштина ќхрид, во текот на 2017 година.
јпликантите покраЉ приЉавата, задолжително треба да ги достават и следните документи:
- ‘отокопиЉа од документ за регистрирана деЉност издаден од ÷ентрален регистар на –епублика ћакедониЉа
-  опиЉа од потврда за отворена и активна жиро сметка (за правни лица) или копиЉа од трансакциска сметка (за физички лица)
- ‘изичките лица/автори кои поднесуваат приЉава на £авниот повик треба да достават и копиЉа од уверение за државЉанство на –епублика ћакедониЉа.
- ѕисмена согласност од —оветот на месната/урбаната заедница (за проекти кои се однесуваат на подобруваЬе на инфраструктурната состоЉба на подрачЉето на ќпштина ќхрид) Ц —огласноста е дадена во прилог на £авниот повик.

—о приЉавата може да се достават и други документи/материЉали за дообЉаснуваЬе на проектот, за кои учесникот на £авниот повик цени дека е потребно да ги достави.†
Ќема да бидат разгледувани приЉави: доставени по истекот на рокот на £авниот повик, приЉави доставени по електронска пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни приЉави без приложени документи кои задолжително се бараат. ћатериЉалите доставени со приЉавите на £авниот повик не се враЭаат.

ѕриЉавите со документите се доставуваат по пошта во затворен коверт на адреса: ќпштина ќхрид ул. „ƒимитар ¬лахов“ бр. 57, 6000 ќхрид со назнака за „£авен повик за финансираЬе на програми и проекти од Љавен интерес на општина ќхрид за 2017 година“ или лично во архивата на ќпштина ќхрид.
£авниот повик трае 30 дена од денот на обЉавуваЬето.

IV.  –»“≈–»”ћ» «ј ‘»ЌјЌ—»–јМ≈

«а да се утврди дека програмите и проектите се од интерес на ќпштина ќхрид, тие треба да исполнуваат наЉмалку еден од следниве општи критериуми:

 • да допринесат за побогат, поквалитетен и разновиден Љавен живот на ниво на општината;
 • иновативност, впечатливост и оригиналност на идеЉата;
 • чуваЬе и афирмираЬе на материЉалното, духовното и културното наследство;
 • поттикнуваЬе и афирмираЬе на културните разноликости на припадниците на етничките зедници;
 • континуитет на традиционални манифестации што се од интерес за општината;
 • презентираЬе и афирмираЬе на современото творештво, урбаната култура и Љавната уметност;
 • подобруваЬе на образованието;
 • афирмираЬе и поддршка на млади уметници и автори;
 • развиваЬе и поддршка на младите, младинската партиципациЉа и учество и младинската култура во чии рамки Эе се поддржуваат креативни и едукативни проекти;
 • воспоставуваЬе на соработка и партнерства во рамките на предложениот проект со една или повеЭе Љавни установи од општината, национални установи, граГански организации, образовни институции и други организации;
 • одбележуваЬе ЉубилеЉни настани и значаЉни датуми;
 • организираЬе на меГународни манифестации што се одржуваат во ќпштина ќхрид;
 • стимулираЬе и поддршка на разни партнерски меГународни проекти;
 • поттикнуваЬе на научната и критичката мисла преку организираЬе на семинари, конференции и дебати;
 • потикнуваЬе на креативноста и подобруваЬе на развоЉот на децата и младите и лицата со посебни потреби;
 • унапредуваЬе на животот на лицата со посебни потреби;
 • развоЉ на спортските активности каЉ лицата со посебни потреби;
 • стимулираЬе и потикнуваЬе на здравЉето на граГаните;
 • квалитетен, богат и разновиден спортски живот на ниво на ќпштина ќхрид;
 • развоЉ и унапредуваЬе на сите форми на училишен спорт;
 • афирмациЉа на масовниот и другите спортови и рекреациЉата каЉ сите возрасни групи и категории на население од општината;
 • заштита и унапредуваЬе на животната средина
 • подобруваЬе на инфраструктурната состоЉба на подрачЉето на ќпштина ќхрид.

ќценуваЬето на поднесените проекти/програми Эе се врши согласно ѕравилникот за начинот, постапката и критериумите за финансираЬе на програми и проекти од Љавен интерес на ќпштина ќхрид за 2017 година.

V. »«¬≈—“”¬јМ≈ «ј –≈«”Ћ“ј“»“≈ ќƒ £ј¬Ќ»ќ“ ѕќ¬» 

”чесниците на £авниот повик за резултатите Эе бидат известени со –ешение донесено од √радоначалникот на ќпштина ќхрид.
–езултатите од £авниот повик Эе бидат обЉавени на веб страната на ќпштина ќхрид (www.ohrid.gov.mk).
ЅроЉот на поддржани проекти/програми на £авниот повик и висината на средствата со кои Эе се поддржат проектите Эе се утврдат во согласност со ЅуЯетот на ќпштина ќхрид за 2017 година.

VI. ƒќѕќЋЌ»“≈ЋЌ» »Ќ‘ќ–ћј÷»»

ƒополнителни информации во врска со £авниот повик може да се добиЉат на тел. 046 262 492/262 493 (во ќдделение за образование).

»звор: www.ohrid.gov.mk

ѕрочитано:  1416  пати
ќбЉавено на: 13.01.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©